icon--user Savitarna Savitarna

Privatumo politika

AS Inbank filialas (toliau – Bankas) gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis banko teikiamomis paslaugomis, lankantis banko svetainėje www.mokilizingas.lt (toliau – Svetainė) bei naudojantis joje esančia savitarnos sistema (toliau – Savitarna).

 

Šioje Privatumo politikoje:

 • apibrėšime Banko įsipareigojimus ir atsakomybes, siekiant apsaugoti asmens privatumą;
 • nurodysime pagrindinius Banko asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką;
 • informuosime apie Jūsų teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

 

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

 

Informuojame, kad naudodamiesi Banko Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Banko teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bankui informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo, pavyzdžiui siekdami gerinti Jūsų patirtį, sutikimo pagrindu gautą informaciją naudotume supažindindami apie mūsų produktus bei akcijas, dalindamiesi išskirtiniais mūsų partnerių pasiūlymais, siųsdami įmonės naujienas ar teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę).

 

Sąvokos

 

Pateikiame pagrindines sąvokas naudojamas Privatumo politikoje:

 • Klientas – bet koks asmuo, kuris išreiškė ketinimą naudotis, naudojasi arba kitaip susijęs su Banko teikiamomis paslaugomis.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
 • Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.
 • Paslaugos – bet kokios Banko ar jos partnerių teikiamos paslaugos ar siūlomi produktai.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

 

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Kaip renkame Jūsų asmeninius duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų Banko paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

 

Renkami duomenys gali būti:

 • Kliento tiesiogiai pateikti duomenys (pavyzdžiui, prieš, ir sudarant sutartį su Banku, registruojantis Savitarnoje, užsisakant naujienlaiškį, kreipiantis į Banką telefonu ar raštu, pateikiant asmens duomenis bendravimo su Banko darbuotojais ar atstovais metu).
 • Duomenys gauti iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, jungtinių duomenų rinkmenų, viešai prieinamų duomenų bazių ir registrų, kitų paslaugų teikėjų).
 • Generuojami duomenys naudojantis paslaugomis (pavyzdžiui Jums lankantis Svetainėje, naudojantis Banko web aplikacija, kreditingumo vertinimo metu ir pan.).

 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

 

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

 

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Duomenų apsaugos principais, įskaitant:

 • asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;
 • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 • asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

 

Pagrindinės Banko tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

 • Pagrindiniai asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys, asmens atvaizdas (nuotrauka), adresas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie profesinę veiklą.
 • Duomenys apie šeimos narius ir laiduotojus: informacija apie sutuoktinį, paveldėtoją, globėją, artimą pagalbininką ir kitus susijusius asmenis.
 • Finansiniai duomenys: duomenys apie turimas sąskaitas, turimą nuosavybę, sandorius, paskolas, duomenys apie pajamas ir jų šaltinį, įsipareigojimus, Kliento finansinę patirtį, kredito reitingą ir pan.
 • Gaunami, renkami arba sukuriami duomenys siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus: duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, ir nepadengtus įsiskolinimus, duomenys reikalingi Bankui taikyti reikalingas priemones pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje ir užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą, įskaitant, dalykinių santykių su Klientu tikslo nustatymą ir stebėseną, Kliento pažinimo principo įgyvendinimą, o taip pat ir siekiant nustatyti ar asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo ir pan.
 • Duomenys susiję su Paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių su Banku vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba pasibaigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir skundus, taikomas palūkanas ir paslaugų mokesčius, draudimo duomenys, mokėjimų detalės.
 • Duomenys susiję su juridiniais asmenimis: informacija apie naudos gavėją, duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu.
 • Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: informacija telefonu, garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai, duomenys, susiję su Kliento lankymusi Banko interneto Svetainėje arba naudojantis kitais Banko komunikacijos kanalais (Savitarna, web aplikacija telefone ir pan.), kiti srauto duomenys.
 • Statistiniai duomenys apie elgesio įpročius, paslaugų kokybę, pageidavimus: duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie gyvenimo būdą, pomėgius, apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis.
 • Specialių kategorijų (ypatingi) asmens duomenys: duomenys apie Kliento sveikatos būklę.
 • Duomenys, susiję su Kliento naudojimusi Svetainės, Savitarnos teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis, ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Kliento tapatybės.

 

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, Banko teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo;
 • tiesioginės rinkodaros (gavus išankstinį asmens sutikimą arba esamam Klientui neprieštaraujant);
 • finansavimo sutarties su juridiniu asmeniu sudarymo;
 • Banko akcijų ir žaidimų vykdymo;
 • Asmens veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal Vartojimo kredito įstatymą);
 • tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Banku nurodytais tikslais.

 

Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

 

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

 

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 • Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, Banko priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).
 • Patronuojanti įmonė.
 • Kredito ir finansų įstaigos, draudimo paslaugų teikėjai ir finansinių paslaugų tarpininkai.
 • Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, Banko įgalioti duomenų tvarkytojai.
 • Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant įmones valdančias jungtines duomenų rinkmenas, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.
 • Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, notarai ir bankroto administratoriai.
 • Reitingų agentūros.
 • Asmenys, kurie užtikrina tinkamą Kliento įsipareigojimų įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, paveldėtojai, garantai, įkaitų davėjai.
 • Juridiniai asmenys, teikiantys draudimo paslaugas duomenų subjektams, sudariusiems paskolos ar kitas finansavimo sutartis su Banku;
 • Juridiniai asmenys, teikiantys duomenų valdytojui duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus“.
 • Juridiniai asmenys, teikiantys įmokų surinkimo paslaugas duomenų subjektams, sudariusiems paskolos ar kitas finansavimo sutartis su Banku.
 • Juridiniai ir fiziniai asmenys, siūlantys duomenų valdytojo paskolas ar kitas finansavimo sutartis, susietos paslaugos sutartis duomenų subjektui ir (arba) padedantys duomenų subjektui atlikti kitus su paskolos gavimu susijusius veiksmus, pavyzdžiui UAB „Planas chuliganas“.
 • Juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarantys paskolos ar kitas finansavimo sutartis, taip pat susietos paslaugos sutartis duomenų valdytojo vardu.
 • Kiti asmenys, teikiantys Bankui paslaugas, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, pardavėjai, pranešimų siuntimo platformos ir kitos įgaliotos šalys.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Kliento sutikimu, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju.

Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal su Banku sudarytus sandorius daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms.

 

Duomenų saugojimo terminai

 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus, į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį ar atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančiais apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

 

Vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Kliento asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens ekonominę situaciją, asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Klientui pateikiama konsultacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais, automatizuotu būdu priimant sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su kreditingumo vertinimu, rizikos valdymu, sandorių stebėsena, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Banko teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba Kliento sutikimu.

 

Bankas gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdama pagerinti Klientui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui, taip pat siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Bankas gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Banko teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi.

 

Bankas gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys, pasirinkimai ar gyvenimo būdas. Statistiniai duomenys segmentų/ profilių kūrimui renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su Banko turimais duomenimis.

 

Asmens duomenų saugumas

 

Bankas, tvarkydama Kliento asmens duomenis, tame tarpe Svetainėje ir (ar) Savitarnoje, naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bankui perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose ir / arba archyvuose. Bankas saugumo priemones nustato atsižvelgdama į Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančias rizikas, t.y. vadovaujasi rizika paremtu vertinimu (ang. Risk based approach), todėl visada yra parenkamos adekvačios ir geriausiai Kliento interesus tenkinančios priemonės.

 

Bankas pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bankas negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

 

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Banko teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

 

Bankas neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Klientų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bankas neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Klientai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bankas jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Klientams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

 

Slapukai

 

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

 

Mūsų naudojamų slapukų rūšys:

 • Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Savitarnos. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
 • Analitiniai/veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek Klientų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
 • Funkciniai/nustatymų Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Kliento atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
 • Reklaminiai/Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Klientą dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

 

Kaip Bankas naudoja slapukus?

Bankas naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

 

Kiti slapukai leidžia Bankui stebėti svetainės srautus ir Klientų veiksmus svetainėje – Bankas  šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

 

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

 

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Banko teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.


Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

 

Prieigą prie statistinių duomenų apie Banko lankytojus turi Banko darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

 

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Banko partneriai, kurie teikia Bankui interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Banko svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

 

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti informaciją susijusią su Google paskyra rasite aplankę šią nuorodą.

 

Bankas rinkodaros tikslu naudoja „Google Partners“ sistemą. Ši sistema naudojama siekiant pritaikyti Klientą dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Norėdami atlikti šios sistemos nustatymų pakeitimus, tą gali atlikti apsilankę šiame puslapyje. Daugiau informacijos apie “Google” rinkodaros ir privatumo politiką rasite čia.

 

Bankas rinkodaros tikslu gali pasitelkti „Facebook“ rinkodaros platformą, kuri atsižvelgdama į slapukų surinktą informaciją padeda analizuoti kokiuose puslapiuose asmuo lankėsi, kokius produktus pirko ir pan. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Kiek ilgai Bankas išsaugo duomenis?

Bankas naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų. Konkretus terminas nurodytas prie kiekvieno Slapuko atskirai.

 

Kaip valdyti slapukus?

 

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus.

 

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

 

Kaip išsitrinti slapukus?

 

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.

 

Jei norite ištrinti slapukus, tai galite padaryti naudojantis šia instrukcija:

 

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms.

Jei norite savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“, vadovaukitės šia instrukcija:

 

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Susisiekę su Banku el. paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt arba kitais nurodytais Banko kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, tame tarpe ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Rašytinį prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. Bankas tokį Kliento kreipimąsi išnagrinėja ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo dienos.

 

Kliento teisės:

 • Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t.y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis, kartu su duomenų tvarkymo tikslais, duomenų kategorijomis, informacija apie duomenų gavėjus ir pan.;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
 • Apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bankas įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
 • Prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. Atnaujinti duomenis galite ir prisijungę prie Savitarnos;
 • Prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu  ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam);
 • Gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė Bankui, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bankas tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);
 • Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.

 

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Bankas išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Banku.

 

 

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

 

Kaip sužinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?

Plečiantis teikiamoms paslaugoms, mums galite tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

 

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

AS Inbank filialas, JA kodas 305340173

 • Atvykite – Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje (verslo centras “Eleven”) arba Pramonės pr. 4E, 51329, Kaune
 • Skambinkite – +370 700 55 888
 • Rašykite – asmens.duomenys@mokilizingas.lt

 

 

Dokumento versija: ML/PP/WEB1-2018